Celebration of Telangana Jathiya Samaikya Dinotsavam at PJTSAU,Admn office, Rajendranagar, Hyderabad on 17-09-2023

Celebration of Telangana Jathiya Samaikya Dinotsavam at PJTSAU,Admn office, Rajendranagar, Hyderabad on 17-09-2023